Ang Magandang Balita

2943
Hesus gospel

Huwag matakot o malungkot, mahal ka ng DIYOS. Ang pagmamahal niya ay hindi base sa nagawa mo, pakiramdam, o estado ng buhay. Ito ay nagsisimula sa paniniwala, pagpapakumbaba, at pagtawag sa kanya.

Lahat ay makasalanan

Lahat tayo ay nagkakasala at may minana na kasalanan (Romans 5:12). Ang kasamaan ay hadlang sa DIYOS. “Ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo, upang siya’y huwag makinig” (Isaiah 59:2). Bagama’t ang lahat ng kasalanan ay may kabayaran (Romans 6:23), huwag maghinagpis dahil may magandang balita!

Romans 3:23
“Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.”

Mahal ka ni LORD!

Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng DIYOS sa lahat ng tao. Ipinagkaloob Niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. (John 3:16)

Romans 5:8
“Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo’y makasalanan pa.”

Si Hesus ang iyong pagasa

Ang dugo ni Hesus ang bayad sa iyong kasalanan na ang kapalit sana ay kamatayan at impyerno. Ikaw dapat ang pinarusahan, subalit si Hesus ang pinako sa krus, at tinubos ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. (2 Corinthians 5:15)

John 14:6
“Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Diyos Ama kungdi sa pamamagitan ko.”

Si Hesus ay kumakatok

“Ako’y naparito upang sila’y magkaroon ng buhay na masagana at ganap” (John 10:10). “Si Hesus ay kumakatok sa pinto ng iyong puso, papasukin mo ba Siya?” (Revelation 3:20)

Panalangin ng pagtanggap kay Hesus

“Banal na DIYOS Ama, ako ay makasalanan. Naniniwala ako na ang dugo sa krus ni Hesus ang kabayaran sa lahat ng aking kasalanan. Simula ngayon, si Hesus ang aking DIYOS at tagapagligtas. Ako ay ganap na anak ng DIYOS dahil kay Hesus.”
– Amen –

Did you pray to ask Jesus to be your Lord and Saviour?
Feel free to email us if you have other questions or need counseling support.

counseling

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here