Ang Magandang Balita

3
2150
Hesus gospel

Ang lahat ay makasalanan

Dahil sinaway nila Adan at Eba ang Lumikha, pumasok ang kasalanan sa mundo at lahat tayo ay may minanang kasalanan, at tuluyang nagkakasala sa ating pagtanda. Ang lahat ng kasalanan ay may masaklap na kabayaran. (Romans 3:23; Romans 5:12; Romans 6:23)

Mahal ka ng Diyos

“Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay Niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya kay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” (John 3:16)

“Ako’y naparito upang sila’y magkaroon ng buhay na masagana at ganap.” (John 10:10)

Tayo ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos

“Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.” (Romans 3:23)

Si Jesus ay namatay bilang kabayaran sa ating kasalanan

“Ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo’y makasalanan pa.” (Romans 5:8)

“ …Si Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay pagkatapos ng tatlong araw…” (1 Corinthians 15:3-6)

“Sumagot si Jesus, ‘Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Diyos Ama kundi sa pamamagitan ko.’” (John 14:6)

Si Jesus ay kumakatok

“Si Jesus ay kumakatok sa pinto ng iyong puso, papasukin mo ba Siya?” (Revelation 3:20)

“Ang sinumang pinapanahanan ng Anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi pinapanahanan ng Anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan.” (1 John 5:12)

“Kayo’y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng Anak.” (John 8:3)


Panalangin ng pagtanggap kay Jesus

“Banal na Diyos Ama, ako ay makasalanan. Naniniwala ako na ang iyong dugo sa krus ay siyang kabayaran sa lahat ng aking kasalanan. Si Hesus ang aking Diyos at tagapagligtas, at ako ay iyong anak na mayroong buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Hesus Kristo.””
– Amen –

Did you pray to ask Jesus to be your Lord and Saviour?
Feel free to email us if you have other questions or need counseling support.

counseling

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here