Category:

Kagimbal-Gimbal na Babala sa mga Anak na Sobrang Pasaway

Nakakatakot na batas sa Lumang Tipan, para sa mga Hudyo noong unang panahon

Kung ang isang lalake ay may matigas na loob at mapanghimagsik na anak, na ayaw makinig ng tinig ng kanyang ama, o ng tinig ng kanyang ina, at bagaman kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila: Ay hahawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina at dadalhin sa mga matanda sa kanyang bayan, at sa pintuang-bayan ng kanyang pook; At kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan. Itong aming anak ay matigas na loob at mapanghimagsik, na ayaw niyang dinggin ang aming tinig; siya’y may masamang pamumuhay, at manglalasing. At babatuhin siya ng mga bato, ng lahat ng mga lalake sa kaniyang bayan upang siya’y mamatay: gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo; at maririnig ng buong Israel, at matatakot. (Deuteronomy 21:18-21)

→ Walanghiyang asawa, adik na, babaero pa

Ngunit alamin mo ito, na sa mga huling araw, darating ang magulong panahon. Ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal. Sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang-puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Sila ay mga taksil, mga hindi mapigil at mga mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa sa ibigin nila ang Diyos. 5 Sila ay may anyo ng pagkamaka-Diyos ngunit ipinagkakaila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga taong ito. (2 Timothy 3:1-5)

Siyang sumusumpa sa kanyang ama o sa kanyang ina, ang kanyang ilawan ay papatayin sa masalimuot na kadiliman. (Proverbs 20:20)

Ang mata na tumutuya sa kanyang ama, at humahamak ng pagsunod sa kanyang ina, tutukain ito ng mga uwak sa libis, at kakanin ito ng mga inakay na aguila. (Proverbs 30:17)

Huwag matakot, huwag mag-alala

Dahil sa mahal tayo ng Diyos, siya ay naglaan ng solusyon sa mga taong pasaway. Ang Diyos ay nagluklok ng isang BAGONG TIPAN. Dito, ibinigay niya ang mahal niyang anak na si Hesus, bilang kabayaran sa parusang-kamatayan, na dapat sana ay para sa atin. Ang gusto lamang ng Diyos ay tayo magsisi at magbago sa pananaw sa ating kasalanan at manampalataya sa kanyang anak na si Hesus.

Mahirap magbago kapag mag-isa

Maraming kabataan ang bigo sa pagbabagong buhay. Bagama’t nais mong magbago, ang sarap at ligaya ng kasalanan ay parating nakakaakit. Ang mga simpleng paraan na ito ay tutulong sa iyo, upang ikaw ay makapag-bagong buhay:
1. Magsisi sa mga kasalanan
2. Lumayo sa mga kaibigang “BI” or “Bad Influence”
3. Sabihin sa magulang o isang school counsellor ang nais na pagbabago
4. Sumali sa isang “small group” or “Bible Study”
5. Humingi ng tulong kay Hesus, basahin ang “Magandang Balita”

joseph runs from temptation
Upang hindi magkasala si Joseph, tumakbo siya palayo sa pangaakit ng asawa ni Potiphar, painting by Guido Reni 1630

Madali sa tulong ni Hesus

Totoo, hindi madaling magbagong buhay kung walang tulong ni Hesus. Si Hesus ay kumakatok sa iyong puso, nais ka niyang tulungang magbagong buhay. Mahal ka niya, maniwala ka sa kanyang kapangyarihan, nagawa, at pagmamahal.

→ How can I stop sinning?

- Advertisement -

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here