Kailangan ko bang magpa-binyag?

Category:

Tatlong mahahalagang dahilan ng bautismo, ayon sa salita ng Diyos

Sa Katoliko, ang bautismo o binyag ay kailangan upang makapunta sa langit. Sa mga Christians, ang biñag ay simbolo na ginagawa kung tinanggap mo si Hesus na tanging DIYOS. Maling-mali ang paniniwala na kapag hindi nabinyagan, pupunta sa impyerno.

→ Ang sakit na nakamamatay.

1. Ang “bautismo at pagsisisi” ay magkalakip

Ayon sa Mark 1:5, ang mga taga-Judea at lahat ng taga-Jerusalem ay nagtungo kay Apostol Juan upang mabinyagan. Kalakip dito ang pagsisisi at pagtalikod (repentance o metanoia) sa kasalanan.

Sabi ni Juan, “magsisisi kayo sa inyong mga kasalanan at magpa-binyag sa pangalan ni Hesus, para sa kapatawaran ng inyong kasalanan.” (Acts 2:38).

Paano magdasal sabi sa Biblia?

2. Ito ay pagsunod sa utos ni Hesus

Sa pagbalik ni Hesus sa langit, sinabi niya na “Ang lahat ng kapangyarihan ay nasa akin. Magsikalat kayo at itaguyod ang aking salita sa lahat ng bansa. ‘Binyagan niyo sila ‘sa pangalan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Turuan niyo sila ng lahat ng utos ko, at ako ay inyong kasama, hanggang sa dulo ng panahon.” (Matthew 28:16-20)

→ Bunga ng isang tunay na Kristiyano.

3. Simbolo ng pagiging bagong nilikha ng Diyos

Isinagawa ni Juan ang bautismo sa harap ng maraming tao. Si Hesus din ay nagpabinyag upang makita ng mga tao ang kahalaghan at simbolo nito.

Ang paglubog ay ang kamatayan sa kasalanan, at ang paghango mula sa tubig ay simbolo ng muling pagkabuhay. (1 Peter 3:21)

Baptism is a symbolic gesture of what happened to your life, the moment you trusted Jesus as your LORD and Savior.

MAS-MAHALAGA: Baustimo mula sa Banal na Espiritu

Matapos ang bautismo ni Hesus, dumapo ang Banal na Espiritu sa kanya. Dahil si Hesus ay muling nabuhay, mapapasa-atin ang Banal na Espiritu sa pamamagitan niya (John 14:26).

Samakatwid, ang bautismo sa tubig ay naging simbolo na lamang sapagkat ang sabi ni Hesus, mas mahalaga ay ang “bautismo ng apoy.” (Acts 1:4–5; Matthew 3:11)

Si Hesus ang ating tagapag-biñag sa Banal na Espiritu at Apoy.
MATEO 3:11

Ang pagbigkas na si “Hesus ay Diyos” ay maliligtas, ang “magtakwil sa kanya” ay hindi maliligtas (Romans 10:9; Mark 8:38). Ang binyag ay ginagawa sa tamang edad. Ito ay pagpapakita na ikaw ay nagdesisyon na si Hesus ang iyong tanging Diyos.

Maling ugali ng mga Kristyano.
Bunga ng tunay na Kristiyano.
Ano ang pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu?

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here