Category:

OK ba ang mag-Bible cut reading at maniwala sa Rhema?

OK ba ang mag Bible Cut reading at paano malalaman kung ito ay Rhema Word?

Ang Bible cut reading ay ang pagbabasa ng Biblia na kung saan datnan ng kamay o mata, ang salita na iyon ang gustong sabihin ng Diyos o ni Hesus. Bagama’t madalas gamitin ito ni Lord upang mangusap sa atin, maging maingat. Mapanlinlang ang puso (Jeremiah 17:9), minsan, kung ano ang iyak ng iyong damdamin, iyon ang iniisip na personal message ni Lord sa iyo. Yun pala, ito ay nagkataon lang.

Huwag masanay sa “Book cutting”

Bagama’t madalas mangusap ang Diyos sa ganitong paraan, hindi dapat masanay na ganito parati. Kung sa tuwing bubuksan ang Biblia at iisipin na ang nabasang verse ay isang “Rhema,” para nating kinahon ang Diyos at pinu-pwersa na magsalita sa tuwina.

Kung ito ay tunay na “Rhema,” hindi babalik sa Panginoon ang kanyang salitang pinadala ng hindi nagagawa ang kanyang nais (Isaiah 55:11). Kung walang nangyari sa inakala mo na “Rhema,” malamang mali ang intindi mo.

“God is a God of order” at kadalasan, lahat ay may proseso na sinusunod. Mas mainam na ikaw ay magsimula sa pagbabasa sa “Book of Genesis” hanggang “Revelations” o magsimula sa “Book of John,” upang mas makilala mo si Hesus.

Ano ba ang Rhema?

Ito ay salitang Greko (ῥῆμα in Greek) na ang literal na ibig sabihin ay “mga salita” or “Word of God.” Sa mga Kristiyano, ito ay inihahanay sa kosepto ng “Rhematos Christou” or salita mismo ni Hesus (o Banal na Espiritu), na nangungusap sa isang tao. Ito ay kadalasan na tila naririnig, o kapag nagbasa ng Biblia. (Halimbawa – Luke 1:38; 3:2; 5:5; and Acts 11:16)

Paano malalaman kung ito ay tunay na Rhema?

1. Ang iyong interpretasyon, narinig, o ikinutob ay dapat tugma sa Biblia.
2. Hindi dapat ito nagdudulot ng kasamaan, paninira, at salungat sa pag-ibig ng Panginoon.
3. Dapat intindihin at basahin ang “whole context” ng verse o chapter.
4. Ang dahilan ng “Rhema” ay upang malapit, ayusin, ipagpugay ang pagmamahal sa kapwa tao, o magbigay puri at pasasalamat sa Panginoon. (1 Timothy 1:5-16)
5. Kung ang “Rhema” ay mula sa binabasang Bible verse (tulad sa Bible cut), hindi dapat ito pinipilit. Ito ay kadalasan na nangyayari sa mga hindi inaasahan na sandali.

Feeling ko sinagot ni Lord ang dasal ko, pero bakit hindi nangyari?
Minsan, akala natin na dahil sa nabasa natin sa Biblia ang sagot na gusto natin, yun na rin ang sagot ni Lord. Madalas, dinadaan natin sa “feelings” o kutob na sinabi ni Lord ganito – pero hindi nagkakatotoo. Tandaan, mapaglinlang ang puso (Jeremiah 17:9). Akala mo si God, ikaw lang pala yung nag-assume.

Babala: Baka hindi ang Diyos ang nagsalita

Mayroong mga Kristiyano na akala mo ay propeta pero mapusok ang kanilang puso. Sinasabi nila na “ito ang sinabi ng Panginoon,” subalit hindi naman talaga si Lord ang nagsalita kungdi ang mapag-udyok na demonyo. (Ezekiel 22:28)

satan knows Bible

Alam ng kaaway ang Biblia

Noong inakit ni Satanas si Hesus, gumamit siya ng Bible verses. Hindi siya sumalungat sa Biblia sapagkat alam niya na ito ay tama (Halimbawa – Matthew 4:6; Psalm 91:11–12). Pero ng dahil mas alam ni Hesus ang salita ng Diyos, sapagkat siya mismo ang “salita” (John 1), ginamit din niya ito laban sa kaaway.

Humingi ng tulong sa Banal na Espiritu para maintindihan ang salita ng Diyos o mag-attend ng Bible Study

Bakit maaring hindi ito Rhema?
1. Mali at iba ang context na iyong binabasa, sa gusto mo na isipin.
2. Ang intensyon ng inakala mong Rhema ay upang hamakin ang iba o itaas ang sarili at hindi ang pagmamahal ng Diyos.
3. Nalinlang ka ng kaaway at siya ang nagdala sa iyo sa pahina na ito dahil alam ng kaaway ang Biblia.
4. Ang libro ay may “fold imperfection.” Ibig sabihin, may mga pahina na parating doon madaling buksan, dahil sa pagkakatahi nito.

→ Bakit tahimik ang Diyos sa aking mga dasal?
→ OK ba ang mag-Bible cut reading?
→ When prayers don’t get answered, what is your response?

Tayo ay magdasal, sundan ang panalangin na ito
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow us on social media!