Paano magdasal ayon sa Biblia?

6
2696
pano magdasal

Paano magdasal ayon sa turo ni Hesus?

Maraming nagdadasal araw-araw pero ano ba ang tamang paraan? Tinuro ni Hesus sa atin kung paano magdasal at ito ay nagsisimula sa mataimtim na pagkilala sa tunay na Diyos. Kapag ang puso natin ay mapusok at makasarili, hindi niya ito didinggin (Psalm 66:18). Ang magandang balita, tayo ay makalalapit sa Ama dahil kay Hesus (John 14:6; Acts 4:12). Si Hesus ay kumakatok sa iyong puso (Revelation 3:20) upang malapit ka sa kanya.

Ang turo ni Hesus

  1. Pumasok sa kwarto na tahimik at isara ang pinto.
  2. Magdasal sa Amang Panginoon na nasa langit at hindi nakikita. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng rebulto o larawan, galit ang Diyos sa ganito (Exodus 20:4).
  3. Huwag magdasal ng mga salitang walang kabuluhan at paulit-ulit, gaya ng iba na akala nila ay didingin sila sa kanilang paulit-ulit at walang saysay na dasal.
  4. Higit sa lahat, patawarin mo sa iyong puso ang iyong kaaway bago ka humiling sa Diyos. Kung ayaw mong patawarin ang iyong kaaway, hindi ka rin patatawarin ng Amang Diyos (Matthew 6). Ang pagpapatawad ay nagmumula sa iyong puso.

Ang dasal na tinuro ni Hesus

Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagka’t iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man.

Ang dasal ng pagsuko sa Panginoon

Panginoong Hesus, kinikilala ko na isa kang Diyos na mapagmahal at nagbuwis upang tubusin ang aking buhay. Ang iyong dugo ang siyang naghugas nang aking kasalanan na nagdaan, kasalan sa kasalukuyan, at kasalanan na haharapin. Hindi ko kakayanin ang aking suliranin. Dalhin mo para sa akin ang bigat ng aking dinaranas at bagay na hinaharap. Isinusuko ko sa iyo ang lahat, tulungan mo ako, Hesus na aking Diyos at tagapagligtas!

Tandaan: Ang pagsubok ay paraan upang malaman ng Panginoon kung tunay ang ating pananampalataya sa kanya. Mahal ka ni Lord at hindi ka niya iiwan. Ang lahat ay kaya mo kung tatawagin mo si Hesus, ang ating lakas. (Philippians 4:13)

Depressed ka ba friend?
Paano ako maliligtas sa kapahamakan?
Bakit hindi naririnig ni Lord ang prayers ko?

counseling

6 COMMENTS

  1. !! Yes,lord,god halleluah,lord god jEsus,Thank you g0d for all the things that you have gevin me…,,oh god guide me in all of my activities,,this day and the days t0 come teach me to d0 go0d to my family,members,and to my friends..,,AMEN,,..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here