Category:

Patibong ng kaaway na huwag mo dapat paniwalaan

Hindi lahat ng masarap ay dapat subukin, minsan isa itong patibong

Dalawang patibong ng kaaway upang ikaw ay manghina at mawalan ng pagasa dahil sa naging kasalanan mo

Ang kaaway na si Satanas ay mahilig mag-akusa. He is the father of lies (John 8:44). Lumalakas ang kanyang loob na lokohin ka kapag ikaw ay nagkasala. Hindi lahat ng masasarap na bagay ay makabubuti sa tao (1 Corinthians 6:12) kaya’t kung ikaw ay bumigay, kayang-kaya ka niyang lituhin. Ito ang kanyang mga pakana:

1. Ginugulo niya ang isip mo at hindi mo naiintindihan kung sino at kung ano ang ginawa ni Hesus para sayo.

Tandaan, ang kasalan ng sanlibutan ay kailanman hindi kayang matubos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sapagkat hindi ito sapat. Lahat ng tao ay may pagkukulang at likas na makasalanan (Romans 3:23). Kapag walang dumanak na dugo – walang kapatawaran (Hebrews 9:22). Subalit ang anak ng Diyos at siya ring Diyos (John 10:30) na si Hesus, ang nagbayad ng iyong kasalanan. Tayo ang dapat ipako sa krus, subalit siya ang nagbuwis ng buhay at dugo upang tayo ay magkaroon ng tunay na kapatawaran.

Ang pagpapatawad ni Hesus ay isang alok na inihanda niya, bago ka pa isilang

Ang pagpapatawad ni Hesus ay isang alok na inihanda niya, bago ka pa isilang at magkasala. Kung tatangapin mo ito, kailangan na baguhin mo ang pag-iisip patungkol sa kasalanan at magdesisyon na talikuran ito at manalig kay Hesus (Hebrews 9:26; Hebrews 9:26; 1 Peter 3:18; Hebrews 10:10). Ito ang alok ni Hesus sa iyo, naniniwala ka ba? (John 11:26)

Bagama’t maari kang magkasala muli, sa mata ng Diyos, ikaw ay malinis at may dangal, dahil kay Hesus na tinanggap mo bilang iyong tagapagligtas.

Sino ang tunay na Hesus?
Si Hesu-Kristo ay hindi isang rebulto, hindi isang bata, at hindi isang relihiyon. Siya ay isang Diyos na nasa langit. Muli siyang babalik, upang iligtas ang lahat ng sa kanya (John 3:16-18). Siya ay isang kaibigan na kumakatok sa iyong puso. (Revelation 3:20)

2. Ikaw ay masisiyahan para huwag mong bitawan ang paborito mong kasalanan.

Tulad ng isang alipin sa droga, hindi niya nakikita na siya ay lulon. Katagalan siya ay nagnanakaw at nananakit upang maipagpatuloy ang kasalanan. Miski nais ng isang tao ang magbago, dahil siya ay lulon, sasabihin ng kaaway na hindi na siya maaring lumapit sa Panginoon dahil sa paulit-ulit na kasalanan.

Ang totoo, si Hesus ay bumaba sa lupa upang iligtas ang makasalanan. Walang malaki o maliit na kasalanan, lahat ay may kapatawaran. Ginawa niya ito ng isang beses para sa lahat ng makasalanan, ikaw at ako iyon. (1 Peter 3:18)

Kung ikaw ay nahihirapan na bitawan o lumayo sa tukso, marahil ikaw ay umaasa sa sarili mong kakayanan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagiisip at paghingi ng tulong kay Hesus. Tumawag at sumandal ka sa kanya. (John 15:5)

satan's trap

Si Kristo ang paniwalaan mo

KASINUNGALINGAN KATOTOHANAN KAY HESUS
1. Sasabihan ka niya na wala ka nang pag-asa at walang nagmamahal sa iyo. Hindi ka iiwan ni Hesus (Hebrews 13:5)
2. Siya ay magaanyong tupa, pero mapusok ang puso. Si Hesus ang iyong pastol. (John 10:11)
3. Bibigyan ka niya ng sakit. Si Hesus ay makapangyarihan sa lahat ng uri ng sakit. (Matthew 12:15)
4. Sasabihan ka niya na ikaw ay makasalanan. Si Hesus ang nagbura ng iyong kasalanan. (1 John 3:8)
5. Gagawin ka niyang abala upang makalimutan ang pagbabasa ng salita ng Diyos Ang tinapay mula sa salita ng Diyos ang bubusog sa atin (John 10:30)

Ano ang dapat gawin?
Kung ikaw ay naniniwala sa pagibig ni Hesus, idalangin mo ito sa kanya…

“Hesus, naniniwala ako na ikaw ang nagtubos sa aking kasalanan. Tinatanggap ko ang kapatawaran at ang buhay na walang hangan na iyong ibinibigay sa akin. Binubuksan ko ang aking puso, isipan, at damdamin sa iyo. Ako ay may-kapatawaran dahil sa iyong sakripisyo. Tulungan mo ako na baguhin ang aking sarili.

Ako ay malaya sa anumang kasalanan at tumatayo sa iyong pag-ibig na tunay”

READ MORE: I can’t stop sinning, what should I do?

- Advertisement -

4 COMMENTS

  1. madaling sabihin na “ingat ka” pero sa totoo lang kapag andun na sa sitwasyon mahirap na . dahil hindi natin alam na nahuhulog na pala tayu sa mga patibong ng kaaway na si satan, kung minsan naglalakas loob si satan na idestroy ang sarili ng bawat tao,, dahil may mga kasalanan pa tayu na hindi pa talaga natin na oovercome.

  2. ang kaaway ay laging nandyan upang mang akit na gumawa ng kasalanan, at sarili ang isa sa nag ccontrinbute na sang ayunan ang ang offer ng kaaway 🙂

    #JESUSisthecenter
    #Beaware
    #Surrender

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

[td_block_15 limit="100" category_id="78" show_modified_date="yes"]

Follow us on social media!