Category:

Bunga ng isang tunay na Kristiyano

Sino ang Banal na Espiritu?

Ang Banal na Espiritu o “Holy Spirit” ay ang ikatlo sa tatlong persona ng “isang” Diyos (Holy Trinity). Siya ay ipinadala ni Hesus sa lahat ng tumatanggap sa kanya. (John 16:7)

 • Siya ang nagsasabi ng tama (John 16:8)
 • Nananatili sa atin (John 14:16-17)
 • Kasiguruhan ng pangako (Eph. 1:13)
 • Tagapagturo (John 14:26)
 • Taga tuon sa katotohanan (John 16:13)
 • Tagapagalala (John 14:26)
 • Tayo ay namumunga sa pamamagitan niya (Gal. 5:22-23)
 • Kadamay (John 16:7)
 • Tagapagbigay ng ispiritual na talento (1 Cor. 12:4-7)
 • Ating tagapagpuno (Eph. 5:18).
 • Nagbibigay ng tapang at lakas (Acts 1:8)

Bakit kailangan mo siya?

Ang mabuting puno ay nagdadala ng “magandang bunga” at ang buktot na puno ay “bulok na prutas” (Matthew 7:17). Ang tunay na Kristiyano ay malalaman sa bunga o prutas na mayroon siya.

Matamis ba ang iyong bunga?

Ang matatamis na bunga ay lumalabas sa tag-init at tamang panahon. Kailangan natin dumaan sa tag-init (pagsubok), at kung tama ang dilig (salita ng Diyos), at sikat ng araw (tamang pagkakakilala kay Hesus), ikaw ay mamumunga ng matamis na prutas.

Bunga mula sa Banal na Espiritu

Hangarin ni Hesus na tayo ay magbunga. Pinuputol ng hardinero (Panginoon) ang sanga na hindi nagdudulot ng magandang bunga. Samantalang ang puno (Hesus) ang nagbibigay ng buhay at kasaganahan upang maging maganda ang bunga. (Galatians 5:22-23)

Mapagmahal
Kagalakan
Mapayapa
Matiisin
Mabait
Mabuti
Tapat
Mahinahon
Mapagpigil
Love
Joy
Peace
Patience
Kindness
Goodness
Faithfulness
Gentleness
Self-control.

Ang “bunga” na ito ay ‘Singular form,’ “isang bultuhan”

bunga ng espiritu
The fruit of the Holy Spirit is in singular form.

Nagbubunga ka ba?

Ang “bunga” na ito ay “isang bultuhan” (singular form). Kung na sa iyo ang Banal na Espiritu at namumuhay ayon sa turo ni Hesus, ang lahat ng bunga na ito ay mapapasaiyo. Sa pamamagitan ni Hesus tayo magbubunga.

Pupunta ka ba sa impyerno kapag hindi nabinyagan?
Paano makikilala ang isang “Pekeng Pastor

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here