Bunga ng isang tunay na Kristiyano

0
2087
Banal na Espiritu

Sino ang Banal na Espiritu

Ang Banal na Espiritu o “Holy Spirit” ay ang ikatlo sa tatlong persona ng Diyos (Holy Trinity). Siya ay ipinadala ni Hesus sa lahat ng tumatanggap sa kanya.
● Siya ang nagsasabi ng tama (John 16:8)
● Nananatili sa atin (John 14:16-17)
● Kasiguruhan ng pangako (Eph. 1:13)
● Tagapagturo (John 14:26)
● Taga tuon sa katotohanan (John 16:13)
● Tagapagalala (John 14:26)
● Tayo ay namumunga sa pamamagitan niya (Gal. 5:22-23)
● Kadamay (John 16:7)
● Tagapagbigay ng ispiritual na talento (1 Cor. 12:4-7)
● Ating tagapuno (Eph. 5:18).
● Nagbibigay ng tapang at lakas (Acts 1:8)

Bakit kailangan mo siya

Ang mabuting puno ay nagdadala ng “magandang bunga” at ang buktot na puno ay “bulok na prutas” (Matthew 7:17) at ang tunay na Kristiyano ay malalaman sa bunga o prutas na mayroon siya.

Matamis ba ang iyong bunga?

Ang matatamis na bunga ay lumalabas sa tag-init at tamang panahon. Kailangan natin dumaan sa tag-init (pagsubok), at kung tama ang dilig (salita ng Diyos), at sikat ng araw (tamang pagkakakilala kay Hesus), ikaw ay mamumunga ng matamis na prutas.

→ Pupunta ba ako sa impyerno kapag hindi nagpa-binyag?

Sino ang tunay na Kristiyano?

Hangarin ni Hesus na tayo ay magbunga. Pinuputol ng hardinero (Panginoon) ang sanga na hindi nagdudulot ng magandang bunga. Samantalang ang puno (Hesus) ang nagbibigay ng buhay at kasaganahan upang maging maganda ang bunga. (John 15)

Ang mga bunga mula sa Banal na Espiritu (Galatians 5:22-23):

● Pag-ibig (Mapagpatawad)
● Kaligayahan (Parating masaya)
● Kapayapaan (Hindi nang-aaway)
● Matiisin (Matiyaga sa lahat ng bagay)
● Kabaitan (Magalang sa sino man)
● Kabutihan (Matulungin sa lahat)
● Katapatan (Hindi nagsisinungaling)
● Kahinahunan (Maayos magsalita)
● Magpagtimpi (Nakangiti miski galit)
Love
Joy
Peace
Patience
Kindness
Goodness
Faithfulness
Gentleness
Self-control.

Nagbubunga ka ba?

Ang “bunga” na ito ay isang bultuhan (singular form). Ibig sabihin, kung na sa iyo ang Banal na Espiritu at namumuhay ayon sa sinasabi niya, ang lahat ng bunga na ito ay mapapasaiyo. Si Hesus lamang ang paraan upang tayo ay maging mabunga. Ang Banal na Espiritu ay ang ating tagapagpayo na kanyang iniwan at ibinibigay sa lahat ng nananalig sa kanya (John 16:7).

Tumawag sa Banal na Espiritu sa pamamagitan ng ngalan ni Hesus.

counseling

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here